Not Completed:

Objekty této instalace reaguji na tvorbu umělce Václava Šeráka. Vycházela jsem především z jeho tvůrčích postupů, které spočívaly v destrukci objemu a vytváření objektů pomocí spojování jednotlivých segmentů. Nechala jsem se inspirovat zejména pro jeho tvorbu typickou expresivitou, neukončeností a dynamikou.
Do instalace jsem zapojila i audio složku – rozhovor, který byl pořízen s Václavem Šerákem během přípravy této práce. Diplomový projekt v ateliéru Keramika a porcelán na UMPRUM 

Not Completed:

The objects in this installation are a response to the work of the artist Václav Šerák. I drew primarily on his creative methods consisting in the destruction of volume and the creation of objects by joining individual segments. I was particularly inspired by the expressiveness, incompleteness and dynamics typical of his work.

I also included an audio component in the installation – an interview recorded with Václav Šerák during the preparation of this work. Master’s project within the studies at UMPRUM Ceramics and Porcelain Art Department