Halda:

Projekt Halda vznikl v Ostravě, odkud autorka pochází, sbírá inspiraci a má zde svůj kousek ráje. Dlouhá desetiletí formoval okolí Ostravy těžební průmysl a změnil tak okolní krajinu. Hlavní inspirací pro vznik této kolekce váz byly haldy. Ty nejenže ovlivňují vizuální ráz tohoto kraje, ale mají i specifické geologické složení, které vybízí k experimentům. 

Výsledkem jsou vázy točené na hrnčířském kruhu, do kterých autorka promítá siluety komínů. Ty dále dekoruje různorodou směsí hornin nalezených na haldách. Dekor tak tvoří směs glazury, jílů, uhlí, hlušiny, ale i jiných příměsí. Povrch každé vázy je tvořen materiálem z jedné konkrétní haldy, a každá váza je originálem. Autorka tak propojuje krásu přírodních materiálů s industriální estetikou.

Heap:

The Halda vases project was conceived in Ostrava, the city where the author comes from, collects inspiration and has her own piece of paradise. For many decades, the mining industry has been shaping the surroundings of Ostrava, altering its landscape. Heaps of mining residues were the main inspiration for this collection of vases. Not only do they influence the visual character of this region, but they also have a specific geological composition that encourages experimentation. The result is a series of vases made on a potter’s wheel into which the artist projects the silhouettes of mining chimneys. These are further decorated with a diverse mixture of rocks found in the heaps. The decor is composed of a mixture of glaze, clay, coal, tailings and other admixtures. The surface of each vase is made up of material from one particular heap, making every vase an original. In this way, the artist combines the beauty of natural materials with industrial aesthetics.